KONCERNENS UTVECKLING

 

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning under det andra kvartalet ökade med 36 procent till 4 418 MSEK (3 257). Den organiska tillväxten uppgick till 19 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 13 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent, motsvarande 134 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden ökade med 35 procent till 8 794 MSEK (6 536). Den organiska tillväxten uppgick till 18 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 13 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent, motsvarande 233 MSEK.

Resultatutveckling
EBITA uppgick i kvartalet till 582 MSEK (425), vilket innebär en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade under kvartalet med 39 procent till 489 MSEK (351) och rörelsemarginalen uppgick till 11,1 procent (10,8). Finansnettot uppgick till -25 MSEK (-14) och resultatet efter finansiella poster ökade med 38 procent till 464 MSEK (337). 

Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 362 MSEK (263) motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om 1,30 SEK (0,95). 

EBITA uppgick för perioden till 1 152 MSEK (827), vilket innebär en ökning med 39 procent. Rörelseresultatet ökade under perioden med 42 procent till 971 MSEK (683) och rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent (10,4). Finansnettot uppgick till -69 MSEK (-28) och resultatet efter finansiella poster ökade med 38 procent till 902 MSEK (655). 

Resultat efter skatt för perioden ökade med 38 procent till 706 MSEK (513) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (22). Resultat per aktie före/efter utspädning för perioden uppgick till 2,50 SEK (1,85). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 4,65 SEK (3,15) och efter utspädning till4,60 SEK (3,15).

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.