DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2022

 

ANDRA KVARTALET (1 JULI - 30 SEPTEMBER 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 36 procent och uppgick till 4 418 MSEK (3 257). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 37 procent och uppgick till 582 MSEK (425) motsvarande en EBITA-marginal om 13,2 procent (13,1).
 • Rörelseresultatet ökade med 39 procent och uppgick till 489 MSEK (351) motsvarande en rörelsemarginal om 11,1 procent (10,8).
 • Resultat efter skatt ökade med 38 procent och uppgick till 362 MSEK (263) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,30 SEK (0,95). 

 

PERIODEN (1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 35 procent och uppgick till 8 794 MSEK (6 536). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 39 procent och uppgick till 1 152 MSEK (827) motsvarande en EBITA-marginal om 13,1 procent (12,7).
 • Rörelseresultatet ökade med 42 procent och uppgick till 971 MSEK (683) motsvarande en rörelsemarginal om 11,0 procent (10,4).
 • Resultat efter skatt ökade med 38 procent och uppgick till 706 MSEK (513) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 2,50 SEK (1,85). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 4,65 SEK (3,15) och efter utspädning till 4,60 SEK (3,15).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 66 procent (61).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 31 procent (26) och soliditeten uppgick till 32 procent (32).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 524 MSEK (435). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 4,50 SEK (5,10).
 • Sedan verksamhetsårets början har sju förvärv genomförts, med en total årsomsättning om cirka 600 MSEK.

 

Koncernen i sammandrag 3 månader 6 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 30 sep 2022 30 sep 2021 30 sep 2022 31 mar 2022
Nettoomsättning 4 418 3 257 36% 8 794 6 536 35% 16 296 14 038
EBITA 582 425 37% 1 152 827 39% 2 128 1 803
EBITA-marginal % 13,2 13,1 13,1 12,7 13,1 12,8
Resultat efter finansiella poster 464 337 38% 902 655 38% 1 680 1 433
Periodens resultat 362 263 38% 706 513 38% 1 310 1 117
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,30 0,95 37% 2,50 1,85 35% 4,65 4,00
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,30 0,95 37% 2,50 1,85 35% 4,60 3,95
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - - - 4,50 4,15
Avkastning eget kapital, % 31 26 31 26 31 30
Soliditet, % 32 32 32 32 32 34
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.