ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

 

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 31 procent (26) och avkastning på sysselsatt kapital till 21 procent (17). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 66 procent (61).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 32 procent (32). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 15,95 SEK (12,30). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 5 011 MSEK (3 480) exklusive pensionsskuld om 224 MSEK (336). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 1,1 (1,0).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 277 MSEK (1 450) per 30 september 2022.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 524 MSEK (435). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 982 MSEK (592). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 65 MSEK (36) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 3 MSEK (6). Återköp av egna aktier uppgick till 31 MSEK (0) och återköp av köpoptioner uppgick till 58 MSEK (36). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 11 MSEK (7). Under andra kvartalet utbetalades utdelning med 1,80 SEK (1,20) per aktie, vilket motsvarar 485 MSEK (323).  

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 3 805, vilket kan jämföras med 3 556 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 197. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 3 553.

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7% 33,1%
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3% 66,9%
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -3 368 272 1,2% 0,9%
Totalt antal aktier efter återköp 269 425 712

Efter beslut av årsstämman i augusti 2022 riktades ett erbjudande till ca 100 ledningspersoner om att förvärva 1 000 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Totalt tecknades 825 910 optioner. Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 2 749 980 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,1 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Under kvartalet har 200 000 egna aktier återköpts. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs per option Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2022/2026 825 910 825 910 0,3% 180,10 180,10 8 sep 2025 - 10 jun 2026
2021/2025 768 070 768 070 0,3% 214,40 214,40 9 sep 2024 - 11 jun 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,4% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 jun 2024
2019/2023 39 000 156 000 0,1% 321,80 80,45 5 sep 2022 - 2 jun 2023
Totalt 1 882 980 2 749 980

 

Förvärv och avyttring

Under perioden 1 april till 30 juni 2022 har följande förvärv genomförts; Intertrafo Oy, Finland, samt Arruti Group, Spanien, till affärsområdet Energy. Electric Control Systems Automation AS, Norge, samt C.K. Environment A/S, Danmark, till affärsområdet Process Technology. Impulseradar Sweden AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Solutions. 

Den 1 juli förvärvades Gotapack International AB, Sverige, till affärsområdet Process Technology. Gotapack har en stark branschkompetens inom utrustning, reservdelar och service till läkemedelsindustrin. Till huvudprodukterna hör process- och förpackningsmaskiner. Bolaget har 5 anställda och omsätter cirka 25 MSEK. 

Den 1 augusti förvärvades Allied Insulators Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Energy. Allied Insulators är en ledande leverantör av utrustning och komponenter för elektriska distributions- och transmissionslinjer samt stationer i Storbritannien. Bolaget har 15 anställda och omsätter cirka 6 MGBP. 

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april till 30 september 2021 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2021/2022 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv 2021/2022 Tillträde Förvärvad andel, % Nettoomsättning, MSEK* Antal
anställda*
Affärsområde
ESi Controls Ltd., Storbritannien April, 2021 100 95 15 Energy
Hydro-Material Oy, Finland April, 2021 100 50 5 Industrial Solutions
IETV Elektroteknik AB, Sverige Maj, 2021 100 80 38 Energy
AVT Industriteknik AB, Sverige Maj, 2021 100 70 42 Automation
EK Power Solutions AB, Sverige Juli, 2021 100 40 25 Electrification
KZ moder AB, Sverige Juli, 2021 100 100 29 Process Technology
Finnchain Oy, Finland Juli, 2021 90 70 20 Process Technology
Tritech Solutions AB, Sverige Augusti, 2021 100 60 8 Automation
Systerra Computer GmbH, Tyskland September, 2021 100 95 16 Automation
ABH Stromschienen GmbH, Tyskland Oktober, 2021 100 100 22 Electrification
Ko Hartog Verkeerstechniek B.V., Nederländerna Oktober, 2021 100 80 18 Energy
Jolex AB, Sverige November, 2021 100 20 1 Electrification
Fey Elektronik GmbH, Tyskland Mars, 2022 90 570 160 Electrification
Förvärv 2022/2023 Tillträde Förvärvad andel, % Nettoomsättning, MSEK* Antal
anställda*
Affärsområde
Intertrafo Oy, Finland April, 2022 100 30 15 Energy
Electric Control Systems Automation AS, Norge April, 2022 100 75 31 Process Technology
Impulseradar Sweden AB, Sverige April, 2022 88 80 27 Industrial Solutions
C.K. Environment A/S, Danmark Maj, 2022 100 40 14 Process Technology
Arruti Group, Spanien Juni, 2022 100 280 90 Energy
Gotapack International AB, Sverige Juli, 2022 100 25 5 Process Technology
Allied Insulators Ltd., Storbritannien Augusti, 2022 100 75 15 Energy

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

 

 

Om samtliga förvärv med tillträde under perioden hade genomförts 1 april 2022 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 344 MSEK, rörelseresultat med 43 MSEK och periodens resultat efter skatt med 32 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 110 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 147 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 6 MSEK (6) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat perioden positivt med 4 MSEK (-4). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Verkligt värde
MSEK
30 sep 2022 30 sep 2021
Immateriella anläggningstillgångar 433 295
Övriga anläggningstillgångar 34 16
Varulager 141 101
Övriga omsättningstillgångar 303 257
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -100 -66
Övriga skulder -126 -148
Förvärvade nettotillgångar 685 455
Goodwill 1) 425 293
Innehav utan bestämmande inflytande 2) -28 -10
Köpeskilling 3) 1 082 738
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -113 -125
Avgår ej utbetald köpeskilling -130 -111
Påverkan på koncernens likvida medel 839 502
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.
3) Köpeskilling anges exklusive transaktionskostnader för förvärven.

 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 41 MSEK (32) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -50 MSEK (-11). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 591 MSEK (315).

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.