MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 30 sep 2022 30 sep 2021 30 sep 2022 31 mar 2022
Nettoomsättning 21 16 41 32 73 64
Administrationskostnader -28 -23 -56 -46 -106 -96
Rörelseresultat -7 -7 -15 -14 -33 -32
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -5 1 -35 3 -37 1
Resultat efter finansiella poster -12 -6 -50 -11 -70 -31
Bokslutsdispositioner - - - - 295 295
Resultat före skatt -12 -6 -50 -11 225 264
Skatt 2 1 10 2 -47 -55
Periodens resultat -10 -5 -40 -9 178 209
Periodens totalresultat -10 -5 -40 -9 178 209

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 31 mar 2022
Immateriella anläggningstillgångar 1 1 1
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 524 4 786 4 646
Summa anläggningstillgångar 4 525 4 787 4 647
Kortfristiga fordringar 1 488 890 1 050
Kassa och bank 0 9 -
Summa omsättningstillgångar 1 488 899 1 050
Summa tillgångar 6 013 5 686 5 697
Bundet eget kapital 69 69 69
Fritt eget kapital 72 417 675
Summa eget kapital 141 486 744
Obeskattade reserver 302 211 302
Avsättningar 13 13 13
Långfristiga skulder 3 286 2 089 1 684
Kortfristiga skulder 2 271 2 887 2 954
Summa eget kapital och skulder 6 013 5 686 5 697

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.