VD-KOMMENTAR


ANDRA KVARTALET - FORTSATT HÖG KUNDAKTIVITET

Vi summerar ytterligare ett starkt kvartal med hög kundaktivitet inom samtliga affärsområden. Den totala försäljningen ökade med 36 procent varav 19 procent var organisk tillväxt. Trots fortsatta störningar i värdekedjorna och ökade priser på insatsvaror, lyckades våra entreprenörsledda bolag i huvudsak möta sina kundåtaganden och genom en aktiv kund- och leverantörsdialog försvara rörelsemarginalerna på ett väldigt tillfredsställande sätt. EBITA ökade 37 procent med en historiskt hög marginal om 13,2 procent.

MARKNADSUTVECKLING

Affärsläget var under andra kvartalet generellt fortsatt starkt inom de flesta segment och geografier. Efterfrågan på infrastrukturprodukter till stam- och regionnät var mycket god. Under kvartalet har vi sett en ökning i efterfrågan på energieffektiviserande lösningar samt en fortsatt positiv trend avseende produkter mot försvarsindustrin. Marknadsläget för insatskomponenter till tillverkningsföretag inom specialfordon, medicinteknisk och mekanisk industri var fortsatt gynnsamt medan vi hade en minskad efterfrågan från höga nivåer på nya projekt inom skogsindustrin. Ur ett geografiskt perspektiv var marknadsläget bra i samtliga nordiska länder, där våra enheter i Norge hade starkast utveckling. För våra bolag verksamma utanför Norden var marknadstrenden på generell basis positiv under kvartalet.

Drivet av den starka resultattillväxten stärktes kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet jämfört med föregående år och R/RK låg kvar på höga nivåer.

FÖRVÄRV

Vi fortsätter förvärva enligt plan. Sju förvärv har hittills genomförts under räkenskapsåret med en total omsättning på cirka 600 MSEK och 197 nya medarbetare. Under andra kvartalet slutfördes två noga utvalda förvärv; Gotapack International AB, med ett starkt erbjudande inom process- och förpackningsmaskiner inom medicinteknik samt Allied Insulators Ltd som kompletterar och stärker vårt erbjudande inom eltransmission utanför Norden. Vi ser övergripande positivt på förvärvsmarknaden och har en välfylld pipeline med intressanta förvärvskandidater inom samtliga affärsområden som på ett tydligt sätt skulle stärka våra strategiskt utvalda områden för framtida tillväxt.

UTBLICK 

Den starka orderingången från början av året består och vi ser i dagsläget inga tydliga tecken på en generell avmattning i kundaktivitet. Under kvartalet har, enligt förväntan, den totala orderstocken minskat något i volym allt eftersom störningarna i värdekedjorna avtar. Nivån på orderstocken är dock fortsatt hög och av god kvalité.

Vi befinner oss i ett väldigt osäkert omvärldsläge och är ödmjuka inför dess utveckling. Samtidigt är vi väl förberedda och har starka positioner i segment med strukturellt underliggande tillväxt såsom industriell automation, kraftöverföring samt elektrifiering av samhället och lösningar för utsläppsreduktion inom industrin. Detta i kombination med vår väl beprövade affärsmodell med entreprenörsledda och strikt decentraliserade bolag som är vana att snabbt ställa om för att hantera utmaningar, och samtidigt fånga möjligheter, gör oss väl rustade inför framtiden. Jag är övertygad om att oavsett hur marknaden utvecklar sig framåt, så har vi goda förutsättningar för fortsatt hållbar och lönsam tillväxt.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla engagerade och skickliga medarbetare i våra bolag för fantastiska insatser under kvartalet.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.